[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10


สมาชิกเข้าระบบ

 
MANU
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
เพื่อนเรา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งว่าง พนักงานราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
กระดารสนทนา
ติดต่อเรา
   

ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
รายการกิจกรรมทั้งหมด 

 


  

แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 2

อังคาร ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554

ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526


ข้อ 1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณที่ใช้ที่ใช้ถือปฏิบ ัติในขณะนี้เป็นฉบับ พ.ศ. ใด
1. พ.ศ. 2506
2. พ.ศ. 2507
3. พ.ศ. 2522
4. พ.ศ. 2526

ตอบข้อ 4. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
ดังนั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ เป็นฉบับ พ.ศ. 2526 ตามข้อ 4

******************************************

ข้อ 2. รหัสพยัญชนะประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ
1. กส
2. กก
3. กษ
4. กร

ตอบข้อ 3. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ภาคผนวก 1 การกำหนดเลขที่หนังสือออก
ข้อ 1.1 รหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวง ทบวง และส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง ให้กำหนดไว้ดังนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ
ดังนั้น รหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กษ ตามข้อ 3

******************************************

ข้อ 3. ส่วนราชการใดที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง
1. สำนักพระราชวัง
2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
4. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ 4. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 1.1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ได้แก่
สำนักพระราชวัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดังนั้น ทั้งสำนักงานพระราชวังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานตรวจเงินดิน เป็นส่วน
ราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ตามข้อ 4

******************************************

ข้อ 4. รหัสตัวพยัญชนะประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ
1. นร.
2. นธ
3. นม
4. นส

ตอบข้อ 4. เหตุผลเพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ภาคผนวก 1 การกำหนดเลขที่หนังสือออก
ข้อ 1.2 รหัสพยัญชนะประจำจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให้กำหนดไว้ ดังนี้
นครศรีธรรมราช นศ.
ดังนั้น รหัสตัวพยัญชนะประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ นศ ตามข้อ 4

******************************************

ข้อ 5. Aide – Memoire คืออะไร
1. หนังสือกลาง
2. บันทึกช่วยจำ
3. บันทึก
4. งานสารบรรณของโรงพยาบาล

ตอบข้อ 2. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ภาคผนวก 4
ข้อ 2.2.2 บันทึกช่วยจำ (Aide - Memoire )
ดังนั้น Aide - Memoire คือบันทึกช่วยจำ ตามข้อ 2.

******************************************

ข้อ 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
1. 1 มกราคม 2526
2. 1 มิถุนายน 2526
3. 1 ตุลาคม 2526
4. 1 ธันวาคม 2526

ตอบข้อ 2. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้น
ดังนั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
1 มิถุนายน 2526 ตามข้อ 2.

******************************************

ข้อ 7. “ บันทึกช่วยจำ “ คืออะไร
1. หนังสือที่ใช้สำหรับแถลงรายละเอียด
2. หนังสือราชการที่ใช้สรรพนามบุรุษที่ 3
3. หนังสือที่ใช้สำหรับเรื่องที่มีความสำคัญ
4. หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่สนทนา

ตอบข้อ 4. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 2.2.2 บันทึกช่วยจำ คือ หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่สนทนา
ดังนั้น บันทึกช่วยจำ คือ หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่สนทนาตามข้อ 4

******************************************

ข้อ 8. เลขหนังสือ “ ที่ นม 0015 “ ตัวเลข 15 หมายถึงแผนกอะไร
1. ขนส่ง
2. ปกครอง
3. สำนักงานจังหวัด
4. ประชาสงเคราะห์

ตอบข้อ 1. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 2.2.2 ตัวเลขสองตัวหลัง หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัด หรืออำเภอ โดยให้กำหนด
ดังนี้ กระทรวงคมนาคม ขนส่ง 15
ดังนั้น เลขที่หนังสือ “ ที่ นม 0015 “ ตัวเลข 15 หมายถึง ขนส่งตามข้อ 1

******************************************

ข้อ 9. “ ทำการแทน “ ใช้ในกรณี
1. อธิบดีมอบหมายให้รองอธิบดีหรือผู้ช่วยอธิบดีทำการแทน
2. ปลัดกระทรวงมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยทำการแทน
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการประจำ
จังหวัดคนใดทำการแทน
4. ถูกทั้งข้อ 1 และ 3

ตอบข้อ 1. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ภาคผนวก 3 การลงชื่อและตำแหน่ง
ข้อ 2.3 ทำการแทน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กำหนดให้ใช้คำว่า ทำการแทนในกรณีที่ตำแหน่ง
ข้าราชการฝ่ายตุลาการว่าลง หรือดำรงตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ดังนั้น “ ทำการแทน ” ใช้ในกรณีที่ อธิบดีมอบหมายให้รองอธิบดีหรือผู้ช่วยอธิบดีทำการแทน
ตามข้อ 1.

******************************************

ข้อ 10. ถ้าต้องการให้รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานใดที่ไม่เป็นส่วนราชการใช้รหัสตัวพยัญชนะของส่วนรา ชการ
ที่สังกัดตัวเลข 2 ตัวแรกที่จะใช้เริ่มจากเลขอะไร
1. 00
2. 15
3. 50
4. 51

ตอบข้อ 4. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดัวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 2.4 ในกรณีที่ประสงค์จะให้รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นใด ที่มิได้เป็นส่วนราชการซึ่งอยู่ใน
สังกัด ใช้รหัสตัวพยัญชนะของกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่ไม่ได้สังกัดสำนักนายก
รัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด แล้วแต่กรณีให้ใช้ตัวเลขสองตัวแรก เริ่มจาก 51
เรียงไปตามลำดับ
ดังนั้น ถ้าต้องการให้รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานใดที่ไม่เป็นส่วนราชการใช้รหัสตัวพยัญชนะของส่วน
ราชการที่สังกัดตัวเลข 2 ตัวแรกจะใช้เริ่มจาก เลข 51 เรียงไปตามลำดับ ตามข้อ 4.

******************************************

ข้อ 11. ก่อนที่จะมีการใช้ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 นั้น มีการใช้ระเบียบงานสารบรรณ
1. พ.ศ. 2505
2. พ.ศ. 2506
3. พ.ศ. 2507
4. พ.ศ. 2508

ตอบข้อ 2. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
3.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2507
3.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2516
ดังนั้น ก่อนที่การใช้ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีการใช้ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
มาก่อน ตามข้อ 2.

******************************************

ข้อ 12. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานใดบ้าง
1. ส่วนราชการ
2. สถานศึกษาของเอกชน
3. รัฐวิสาหกิจ
 4. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ 1. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงาน
สารบรรณนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ดังนั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดัวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ
ตามข้อ 1
.

******************************************

ข้อ 13. ส่วนราชการแห่งหนึ่งมีลักษณะการทำงานเป็นพิเศษจากหน่วยงานอื่นแ ละมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติ
งานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดไว ้ ส่วนราชการนั้น จะกระทำ
ได้หรือไม่เพียงไร
1. ย่อมกระทำได้
2. ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ให้ความชอบ
3. กระทำมิได้
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ตอบข้อ 2. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงาน
สารบรรณนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอทำความตกลงกั บผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ดังนั้น ส่วนราชการที่มีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจา กที่ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ต้องขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ดังนี้ ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ต้องให้ความเห็นชอบ ตามข้อ 2.

******************************************

ข้อ 14. ข้อใดมิใช่เป็นความหมายของ “ งานสารบรรณ ”
1. งานบริหารงานเอกสาร
2. การรับ การส่ง การรักษาเอกสาร
3. การจัดทำร่างระเบียบงานสารบรรณ
4. การยืม การทำลายเอกสาร

ตอบข้อ 3 เหตุผล เพราะระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 6 ในระเบียบนี้
“ งานสารบรรณ ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับการ
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
ดังนั้น การจัดทำร่างระเบียบงานสารบรรณ จึงมิใช้ความหมายของ “ งานสารบรรณ ” ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ตามข้อ 3.

******************************************

ข้อ 15. งานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมายความว่าอย่างไร
1. งานหนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงส่วนราชการด้วยกัน
2. งานหนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ และมิใช่ส่วนราชการ
3. งานเกี่ยวกับการบริหารเอกสารเริ่มตั้งการจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม
จนถึงการทำลาย
4. ที่กล่าวแล้วไม่มีข้อใดถูก

ตอบข้อ 3. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 6 ในระเบียบนี้ “ งานสารบรรณ ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
ดังนั้น งานสารบรรณ มีความหมายตามข้อ 3.

******************************************

ข้อ 16. “ บรรณสาร ” หมายถึงอะไร
1. หนังสือราชการ
2. สิ่งของ
3. บรรณารักษ์
4. ระเบียบงานสารบรรณ

ตอบข้อ 1. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 6 ในระเบียบนี้ “ งานสารบรรณ ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแต่
การจัดการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
ดังนั้น “ บรรณสาร ” จึงหมายถึง หนังสือราชการ ตามข้อ 1.

******************************************

ข้อ 7. ข้อใดที่ไม่เป็นส่วนราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
1. รัฐวิสาหกิจ
2. สุขาภิบาล
3. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
4. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตอบข้อ 1. เหคุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 6 ในระเบียบนี้ “ ส่วนราชการ ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย
ดังนั้น รัฐวิสาหกิจไม่เป็นส่วนราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ ตามข้อ 1.

******************************************

ข้อ 18. ข้อใดที่เป็นส่วนราชการ ตามความหมายของระเบียบงานสารบรรณ
1. สถานทูตไทยในสหรัฐอเมริกา
2. สภาตำบท
3. สุขาภิบาล
 4. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ 4. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 6 ในระเบียบนี้ “ ส่วนราชการ ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการภูมิภาค ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
หรือในต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย
ดังนั้น สถานทูตไทยในสหรัฐอเมริกา สภาตำบล สุขาภิบาล เป็นส่วนราชการตามความหมายของ
ระเบียบงานสารบรรณ ตามข้อ 4.

******************************************

ข้อ 19. “ หนังสือ” ในความหมายของระเบียบงานสารบรรณหมายความว่าอย่างไร
1. หนังสือราชการ
2. หนังสือทุกประเภท
3. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตอบข้อ 1. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 6 ในระเบียบนี้ “ หนังสือ ” หมายความว่า หนังสือราชการ
ดังนั้น “ หนังสือ ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมายถึง
หนังสือราชการ ตามข้อ 1.

******************************************

ข้อ 20. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสรบรรณ พ.ศ. 2526
1. นายกรัฐมนตรี
2. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
3. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตอบข้อ 3. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 8 ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก
และจัดทำคำอธิบาย กับให้มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ดังนั้น ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ มีอำนาจหน้าที่ ตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบงาน
สารบรรณ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณแก้ไขเพิ ่มเติมเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ ตามข้อ 4.
******************************************
ข้อ 21. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบร รณ พ.ศ. 2526
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. นายกรัฐมนตรี
4. ถูกทั้ง 1 , 2 และ 3

ตอบข้อ 2. เหตุผล เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ 8 ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามาระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทำคำอธิบาย
กับให้มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ดังนั้น ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี คือ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2.
******************************************************


เข้าชม : 38061


แนวข้อสอบ 5 อันดับล่าสุด

      แจกแนวข้อสอบ ก.พ.ปี ล่าสุดฟรี 21 เม.ย. 2557
      ข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 40 ข้อ 25 ต.ค. 2555
      ข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 50 ข้อ 25 ต.ค. 2555
      แนวข้อสอบ ภาค ข ธุรการ (งานสารบรรณ พ.ศ. 2526) 27 ส.ค. 2554
      แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ 25 ส.ค. 2554Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge         Contact us     Admin
ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารผู้สมัครสอบข้ารชการและพนักงานราชการ @ Copyrights 2009-2012  www.rd.siamasr.com All rights reserved

ติดต่อ สนับสนุนเว็บ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บ # E-mail : lamon1200@gmail.com tel.085-009-3603
By sadjapong sabsupanimit