[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10


สมาชิกเข้าระบบ

 
MANU
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
เพื่อนเรา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งว่าง พนักงานราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
กระดารสนทนา
ติดต่อเรา
   

ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
รายการกิจกรรมทั้งหมด 

 


  

สำนักงาน ก.พ.
อยากเข้ารับราชการทำอย่างไร...

เสาร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
อยากเข้ารับราชการจะทําอย่างไร...?


                          อาชีพ "รับราชการ" เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มี ความสําคัญต่อประเทศเป็นอยางมาก เนื่องจากระบบราชการเป็น ฟันเฟืองที่สําคัญตอการขั บเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผล นําพาประเทศชาติ สังคมไปสูความเจริญ สงบสุข และสามารถแขงขันในเวทีโลกได้

                     ผู้ที่สนใจจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ ทั่วไปและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต้องมี คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และต้องสอบผานตามหลักสูตรการสอบแข่งขันฯ ที่ ก.พ.กําหนดไว้ทั้ง 3 ภาค ได้แก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ทั้งนี้ สามารถติดตาม ข่าวประกาศรับสมัครสอบของ ก.พ. และสวนราชการตาง ๆ ได้ทางเว็บไซตDของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th

หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการของ ก.พ.
ก.พ. ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการโดยคํานึงถึง “ระบบคุณธรรม” ดังนี้
• คํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล
• คํานึงถึงความเสมอภาค
• คํานึงถึงความเป็นธรรม
• คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ

วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการของ ก.พ.

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามั ญในตําแหน่งระดับ
แรกบรรจุนั้น กําหนดวิธีดําเนินการไว้ดังนี้

• การสอบแข่งขัน ซึ่งรับสมัครจากบุคคลทั่วไป และต้องสอบตามหลักสูตรการสอบแขงขัน3 ภาค ได้แก่ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.)

• การคัดเลือก ดําเนินการในกรณีที่ มีเหตุพิเศษที่ไมจําเป็นต้องดําเนินการสอบแข่งขั นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด

หน่วยงานที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
 สํานักงาน ก.พ.
• ดําเนินการสอบแข่งขั นฯ ภาคความรู+ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก.) สําหรับผู้ที่ได้รับวุฒิระดับต่ำกว่า
ปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา โดยจะประกาศรายละเอียดการรับสมัคร
ให้ทราบทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th

• ดํ าเนิ นการสอบภาคความสามารถที่ ใช้เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม
กับตําแหน ง (ภาค ค.) ในบางตําแหนงที่สามารถใช้บรรจุ ได้ในหลายสวนราชการ (Service Wide) และ
เป็ น ตําแหนงที่สวนราชการต้องการจะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

• สําหรับวุฒิปริญญาเอก และวุฒิอื่น ๆ ที่ ก.พ. กําหนดให้เป็ นวุฒิคัดเลือก เช่น แพทย์ เภสัช
สถาป์ตยกรรม ฯลฯ ซึ่ งทุก ๆ 2 ปีงบประมาณ ก.พ. จะกําหนดเป็นหนังสื อเวียนให+สวนราชการทราบว่ามี
คุณวุฒิใดบ้างที่ ก.พ. กําหนดเป็นวุฒิคัดเลือก

ส่วนราชการต่าง ๆ
• ดําเนินการสอบแข งขั นในภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) เมื่อมีตําแหนงว่าง

• ดํ าเนินการคัดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จากผู้ได้รั บปริญญาเอก และวุ ฒิอื่น ๆ ที่ ก.พ.
กําหนดให้เป็นวุฒิคัดเลือก โดยสวนราชการจะประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไปทางเว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th
--------------------------------------------------เข้าชม : 1451


สำนักงาน ก.พ. 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ ก.พ. เปิดสอล ภาค ก . ปี 57 25 เม.ย. 2556
      การเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของ สำนักงาน ก.พ. 7 ส.ค. 2555
      ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 15 ก.ค. 2555
      วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 28 มิ.ย. 2555
      คู่มือการดำเนินการเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 20 ส.ค. 2554Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge         Contact us     Admin
ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารผู้สมัครสอบข้ารชการและพนักงานราชการ @ Copyrights 2009-2012  www.rd.siamasr.com All rights reserved

ติดต่อ สนับสนุนเว็บ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บ # E-mail : lamon1200@gmail.com tel.085-009-3603
By sadjapong sabsupanimit