[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10


สมาชิกเข้าระบบ

 
MANU
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
เพื่อนเรา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งว่าง พนักงานราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
กระดารสนทนา
ติดต่อเรา
   

ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
รายการกิจกรรมทั้งหมด 

 


  

สำนักงาน ก.พ.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ระบบข้าราชการไทย

เสาร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
ระบบราชการไทย
ความเป็นมา

            ในสมัยก่อนระบบราชการของไทยเป็ นระบบอุปถัมภ์ ( PatronagSystm) ซึง David E.Hussy กล่าวไว ้ในหนังสือชื้อ CorporatPlanning;Thory and Practicอ หน้า 124 ว่า ระบบอุปถัมภ์เกิดขึ้นในประเทศจีนโบราณ มีวิธีปฏิบัติกัน 3 แบบ คือ
           1. สืบสายโลหิต-บิดา-บุตร
           2. แลกเปลียนสิงของแลกตําแหน่ง
           3 . สนับสนุนผู ้รับใช ้ใ กล้ชิดให้ได้ตําแหน่ งโดยทีไทยได ้มีความสัมพันธ์กับจีนมาตัองแต่สมัยสุโขทั ย กล่ าวคือ ในปี พ.ศ. 1825 กุ บไลข่ านจักรพรรดิ ของจีนได ้ส่งทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับพ่อขุนรามคํ าแหงมหาราช และพระองค์เองก็ได ้เสด็ จประพาสเมืองจีนถึง 2 ครั อง คือใน ปี พ.ศ. 1837 และพ.ศ. 1843 จึงน่ าจะได ้รับวัฒนธรรมระบบราชการมาจากจีน เพราะมีรู ปแบบแห่งการปฏิบัติทีคล ้ายคลึงกัน ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา (ตอนต ้น)ได ้ทรงปรับปรุงการปกครองเป็ นแบบจัตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา ก็ได ้ใช ้ระบบอุปถัมภ์ในราชการมาโดยตลอดเช่นเดียวกัน และระบบนี้ได ้หยังรากลึกลงในสังคมไทยจนกระทังถึงรั ชสมั ยพระบาทสมเด็จพระปกเกล ้าเจ ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได ้ทรงวางรากฐานการเข ้ารั บราชการตามระบบคุณธรรม
คือมีการสอบแข่งขันตามหลักสูตรทีกํ าหนดไว ้

                 ระบบอุปถั มภ์ ไม่มีระเบียบหรือหลั กเกณฑ์ทีแน่ นอน จะรั บใครเข ้าทํ างานถือเอาความใกล ้ชิด หรือพรรคพวกเป็ นหลัก จึงมีชือเรียกระบบนีออีกอย่างหนึงว่า
ระบบพรรคพวกซึงเป็ นผลให้การบริหารราชการไม่มีประสิทธิภาพ เพราะว่าการคั ดเลือกบุคคลเข ้ารับราชการคํานึงถึงความเป็ นพรรคพวกเป็ นสําคัญ มิได ้คํานึงถึงความรู ้ความสามารถของบุคคลส่วนราชการต่างๆ จึงเต็มไปด ้วยข ้าราชการทีไม่มีความรู ้ความสามารถ เพือแก ้ปั ญหานีอจึงได ้มีการนํ า ระบบคุณธรรม” (Mrit Systm) มาใช ้ระบบคุณธรรมจึงเข ้ามามีบทบาทในการเลือกสรรบุคคลเข ้ารับราชการ เพราะระบบนีอถือหลักความเสมอภาคแห่งโอกาส หลักความสามารถ หลักความมันคง และหลักความเป็ นกลางทางการเมือง ซึงเป็ นการสร ้างความเป็ นธรรมให้เกิดขึอนในสังคม ระบบคุณธรรมยังคงใช ้อยู่จนถึงปั จจุบัน


องค์การกลางบริหารงานบุคคล

             องค์การกลางบริหารงานบุคคล คือ คณะกรรมการบริหาร (ไม่ใช่นิติบุคคล) จํานวนหนึงซึงได ้รับพระกรุณาโปรดเกล ้า ฯ แต่งตั องให้ดํ ารงตํ าแหน่งตามวาระทีกํ าหนดไว ้ในกฎหมายว่าด ้วยองค์การนั อน ๆ โดยเฉาะ คณะกรรมการดั งกล่าวมักจะประกอบด ้วยบุคคล
3 ประเภท คือ กรรมการโดยตําแหน่ง
กรรมการทีเป็ นข ้าราชการหรือพนั กงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหาร และกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิด ้านต่าง ๆ เช่นด ้านระบบราชการและการจัดส่วนราชการ ด ้านการพัฒนาองค์การ ด ้านการบริหารและการจัดการ ด ้านกฎหมาย โดยมีสัดส่วนและจํานวนอันเหมาะสม มีประธาน คณะกรรมการ 1 คน และกรรมการอืน ๆ ทัองสามประเภทดังกล่าว องค์การกลางบริหารงานบุคคลเหล่านีอ จะจัดตั องขึอนได ้ก็ โดยกฎหมาย หรือพระราชกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวง/ทบวง รองรับเท่านั อน และกําหนดอํานาจหน้าทีขององค์การนั อนไว ้เป็ นการเฉพาะ หรือมีกําหนดไว ้ในกฎหมายอืน ๆ ก็ได ้

อํานาจหน้าทีขององค์การแต่ละองค์การจะคล ้ายคลึงกันในเรืองต่าง ๆ เหล่านีอ คือ


1. เสนอแนะและให้คํ าปรึกษาแก่คณะรั ฐมนตรี หรือนายกรั ฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที
กํ าหนดไว ้ในกฎหมายเกียวกับการบริหารการจัดการ มาตรฐานการบริหาร การปรับปรุง
เปลียนแปลงต่าง ๆ ด ้านการผลิต การบริหาร การพัฒนา การป้ องกันรักษาและส่งเสริม ฯลฯ

2. กํ าหนดนโยบายด ้านกําลังคน การสรรหา รักษา พัฒนา และเกษียณอายุจากหน้าทีการงาน ออกกฎข ้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติตามกฎหมาย (หลัก) เพือแก ้ปั ญหาต่าง ๆ

3. ตีความ วินิจฉั ยปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึอนจากการใช ้กฎหมายนั อน ๆ

4. กํ ากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนํ า ชีอแจง ให้แนวทาง เพือให้หน่วยงานภายใต ้การคุ ้มครองของกฎหมายเดียวกันปฏิบัติให้ถูกต ้อง

5. รายงานรัฐบาล หรือนายกรัฐมนตรี หรือผู ้ทีได ้รับมอบอํานาจเมือหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตาม เพือให้ผู ้ทีมีอํานาจสูงสุดสังการให้ปฏิบัติตาม

รายชื่อองค์การกลางบริหารงานบุคคลในประเทศไทย
(ยกเว ้นข ้าราชการการเมืองและข ้าราชการทหาร) เรียงตามลําดั บการจัดตั องก่อนหลั ง
(chronological ordr) มีดังนีอ

1. คณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน          เรียกชื่อย่ อว่ า ก.พ.
จั ดตั อ งขึอนโดยพระ ราชบั ญญั ติ
คณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติ พ.ศ.2472 เดิมเรียกว่า
ก.ร.พ. เปลียนเป็ นคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน พ.ศ.2476

2. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรียกชือย่อว่า ก.พ.ร. จัดตั องขึอนโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที 5) พ.ศ.2545

3. คณะกรรมการพิทักษ์ ระบบคุณธรรม เรี ยกชือย่ อว่ า ก.พ.ค. จัดตั องขึอนโดยพระราชบั ญญัติ
ระเบียบข ้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

4. คณะกรรมการตุลาการ เรียกชือย่อว่า ก.ต. จัดตั องขึอนโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข ้าราชการฝ่ ายตุลาการ พ.ศ.2477 แก ้ไขปรับปรุ งโดยพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงเรืองข ้าราชการ
ฝ่ายตุลา
การและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ.2497

5. คณะกรรมการอัยการ เรียกชือย่อว่า ก.อ. จัดตั องขึอนโดยพระราชบัญญัติระเบียบข ้าราชการฝ่ ายอัยการ พ.ศ. 2503 และ กฎกระทรวง พ.ศ.2521

6. คณะกรรมการข ้าราชการพลเรือนใน เรียกชือย่าว่า ก.ม. จัดตัองขึอนโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
มหาวิทยาลัย ข ้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 และกฎทบวง

7. คณะกรรมการข ้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกชือย่อว่า ก.ก. จัดตั องขึอนโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข ้า ร า ช ก า ร ก รุ ง เทพมห า น ค ร พ. ศ . 2 5 1 6 แ ล ะพระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2518

8. คณะกรรมการข ้าราชการฝ่ ายรัฐสภา เรียกชือย่อว่า ก.ร. จัดตั องขึอนโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข ้าราชการฝ่ ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 และกฎ ก.ร.

9. คณะกรรมการข ้าราชการตํารวจ เรียกชือย่อว่า ก.ตร. จัดตั องขึอนโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข ้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2521 และกฎกระทรวง

10. คณะกรรมการข ้าราชการครู เรียกชือย่อว่า ก.ค. จัดตั องขึอนโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข ้าราชการครู พ.ศ. 2523

11. คณะกรรมการบริหารเมืองพัทยา จัดตัองขึอนโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พั ทยา พ.ศ. 2521 ซึงองค์ การบริหารประกอบด ้วยสภาเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา

12. คณะกรรมการข ้าราชการส่วนจังหวัด เรียกชือย่อว่า ก.จ. จัดตั องขึอนโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการส่ วนจั งหวัด พ.ศ. 2498 และพระราชกฤษฎีการะเบียบข ้าราชการครูส่วนจังหวัด พ.ศ. 2521

13. คณะกรรมการพนั กงานสุขาภิบาล เ รี ยกชื อย่ อว่ า ก.ส. จั ดตัอ งขึอ นโดยพระ ราชบั ญญั ติ
สุขาภิบาล พ.ศ.2495 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยระเบียบพนักงานสุขาภิบาล พ.ศ.2520

14. คณะกรรมการพนั กงานเทศบาล เรียกชือย่อว่า ก.ท. จัดตัองขึอนโดยพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และพระราชกฤษฎีการะเบียบพนั กงาน
เทศบาล พ.ศ. 2519

---------------------------------------------------------เข้าชม : 1550


สำนักงาน ก.พ. 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ ก.พ. เปิดสอล ภาค ก . ปี 57 25 เม.ย. 2556
      การเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของ สำนักงาน ก.พ. 7 ส.ค. 2555
      ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 15 ก.ค. 2555
      วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 28 มิ.ย. 2555
      คู่มือการดำเนินการเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 20 ส.ค. 2554Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge         Contact us     Admin
ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารผู้สมัครสอบข้ารชการและพนักงานราชการ @ Copyrights 2009-2012  www.rd.siamasr.com All rights reserved

ติดต่อ สนับสนุนเว็บ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บ # E-mail : lamon1200@gmail.com tel.085-009-3603
By sadjapong sabsupanimit